Szkolenia

Szkolenia z wykorzystania Magicznego Dywanu w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz dla klas I-III szkoły podstawowej

1. Zakres tematyczny szkolenia:
1) Wykorzystanie Magicznego Dywanu w edukacji przedszkolnej/wczesnoszkolnej. Program szkolenia obejmuje wykorzystanie magicznego dywanu jako elementu innowacyjnego do zajęć dydaktycznych i terapeutycznych z dziećmi w wieku przedszkolnym/z dziećmi z klas I-III. Warunki ogólne:
a) szkolenie dla nauczycieli z Przedszkoli/Szkół Podstawowych,
b) miejsce szkolenia – Przedszkola/Szkoły Podstawowe.
2) Ilość nauczycieli i godzin szkolenia:
Czas trwania szkolenia około 4 godzin (1 godzina = 1 godzina dydaktyczna 45 minut),

2. Realizator:
1) Sporządzi i przekaże nauczycielom informacje o efektach uczenia się dla danej kompetencji oraz kryteriach i metody ich weryfikacji,
2) Sporządzi i przeprowadzi ankiety oczekiwań/poziomu kompetencji ex ante (na rozpoczęcie projektu),
3) Sporządzi i przeprowadzi ankiety post ante (na zakończenie formy wsparcia),
4) Zweryfikuje wsparcie uczestnika – na podstawie kryteriów oceny oraz wyników ankiet post ante,
5) Porówna wyniki z przyjętymi wymaganiami po zakończeniu wsparcia udzielonego danej osobie (4 tygodnie po ukończeniu formy wsparcia – wyniki ankiet, weryfikacji i porównania wyników).

3. Ponadto:
1) Realizator sporządzi Listę nauczycieli z wykazem form wsparcia i uzyskanymi dokumentami potwierdzającymi uzyskane kompetencje (na zakończenie każdego miesiąca – (do ustalenia forma i kiedy) oraz zestawienie każdorazowo przy rozpoczęciu i zakończeniu wsparcia),
2) Program/tematyka – uwzględniający Podstawę Programową dla Przedszkoli/Szkół Podstawowych,
3) Uczestnik szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe, skrypty, testy, programy etc.

Po ukończeniu i spełnieniu wymogów szkolenia, uczestnik szkolenia otrzyma dokument potwierdzający ukończenie – certyfikat lub zaświadczenie.

Koszt szkolenia dla jednej placówki wynosi 1 500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset) netto.