Kontakt

Adres spółki:

NETI Sp. z o.o.
ul. Bankowa 14D lok. 2
05-220 Zielonka
tel. 735 915 011

New Energy Trading Idea Sp. z o.o. zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000609462 NIP 1251640364, REGON 364036349. Kapitał zakładowy 5.000 zł wpłacony w całości.